Stadgar

Stadgar för Pargas Maskinbefälsförening r.f.

 

1 § Namn och hemort.

Föreningens namn är Pargas Maskinbefälsförening r.f. Paraisten Konepäällystöyhdistys r.y. Dess hemort är Pargas.
Föreningen tillhör såsom medlem i Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund r.f. som i dessa stadgar kallas förbundet  och är skyldig att följa dessa stadgar.

2 § Föreningens ändamål.

Föreningens ändamål är att bringa maskinmästarna på dess hemort och dess nära omgivning i en nära samverkan med varandra, för att befordra deras fackliga utveckling, samt höja deras samhälleliga och ekonomiska ställning. För att uppnå sitt syfte anordnar föreningen tillsammans med förbundet föredrags- och mötestillfällen, kurser och annan dylik verksamhet. Föreningen stöder sin verksamhet genom att verkställa lotterier och penninginsamlingar. Vid behov anskaffar föreningen vederbörligt tillstånd för sin verksamhet.

3 § Möte och protokollspråk, samt partiståndpunkt.

3.1. Föreningens mötes och protokollspråk är svenska.
3.2. I politiskt avseende är föreningen fullständigt neutral.

4 § Anslutning och uteslutning ur föreningen.

4.1. Till medlem i föreningen kan antagas varje välfrejdad finsk medborgare, verksam inom sjöfart, industri eller industriproduktion samt den offentliga sektorn,  som har teknisk utbildning och  där lagen kräver, behörighetsbrev som utfärdats av vederbörande myndighet och som godkännas av föreningens styrelse.

4.2. I specialfall kan styrelsen som medlem godkänna person eller utländsk medborgare med motsvarande utbildning. Utlänningarnas antal får dock inte överstiga 1/3 av föreningens totala medlemskap.
Styrelsen kan till föreningsmedlem anta s.k. passivmedlem, person som har maskinteknisk utbildning och som betalar medlemsavgift till annat förbund, men dock ej till sådant som tillhör samma centralorganisation som förbundet.
Passivmedlem kan inte uppställas som kandidat vid val av förbundsstyrelseordförande eller förbundsstyrelseledamot.

4.3 .Person som önskar ansluta sig till medlem till föreningen, bör inlämna en egenhändigt undertecknad ansökningsblankett till föreningen, eller förbundet.

4.4. Hederstiteln ” föreningens Hedersmedlem ” kan på föreningens möte på styrelsens förslag tilldela sådan person, som genom sin verksamhet visat speciellt intresse för föreningen eller dess medlemmar.

4.5. Föreningsmedlem, som tilldelats hedersmedlemskap och diplom, befrias från medlemsavgiften. Föreningen bör för honom erlägga stadgeenliga förbundsavgifter.

4.6. Medlem, som genom sin verksamhet skadar föreningens syftemål eller föreningens verksamhet, bryter mot bestämmelserna i dessa stadgar eller genom sitt uppförande nedsätter medlemskårens anseende, utesluts ur föreningen av styrelsen.

4.7. Styrelsen är skyldig att ur medlemskapet utesluta person som utan att förete giltiga skäl lämnat mer än sex ( 6 ) månaders medlemsavgifter obetalda.

5 § Villkor för återinträde som medlem.

Medlem, som uteslutits ur föreningen på grund av disciplinera orsaker eller på grund av obetalda medlemsavgifter, kan på anhållan vinna nytt medlemskap om styrelsen finner det lämpligt. Medlem som vunnit nytt medlemskap bör erlägga alla förfallna medlemsavgifter för uteslutningsåret, samt anslutningsavgiften för ny medlem.

6 § Medlemsavgifter.

6.1. Som inskrivningsavgift erlägger varje ny medlem till föreningen det belopp, som fastställts av föreningens årsmöte.

6.2. Medlem och passiv medlem bör till förbundet erlägga det belopp, som ordinarie förbundsmötet fastställt som förenings- och förbundsavgiftens enhetsavgift för föreningsmedlem.

6.3. Föreningen har rätt att såsom tilläggsavgift uppbära det belopp som fastställts av föreningens årsmöte.

6.4. Medlem äger rätt att överflytta från en medlemsförening till en annan från början av en kalendermånad, efter att ha meddelat dessförinnan om överflyttningen till de bägge föreningarna, samt till sitt lönekontor numret på den nya föreningen, så att medlemsavgiften kan inkasseras.

6.5. Medlem som övergår från en förening till en annan, behöver icke erlägga inskrivningsavgift till den nya föreningen. Överflyttad medlem förlorar icke sina tidigare uppnådda medlemsrättigheter.

7 § Befrielse från avgifter.

För föreningsmedlem kan förbundsstyrelsen bevilja förbundsavgiftsbefrielse och  föreningen då även befria medlemmen från att erlägga föreningsavgifter, då någon av följande förutsättningar finnes:

7.1. Medlem, som studerar vid teknisk läroinrättning, beviljas avgiftsbefrielse under den egentliga studietiden.

7.2. Pensionerad eller arbetsoförmögenpensionerad betalnincgspliktig medlem befrias från medlemsavgifter efter det vederbörande medlem företett sitt pensions- eller arbetsoförmögenhetspensionsutlåtande för förbundsstyrelsen. På basen av arbetsoförmögenhetspensionsbeslutet beviljas betalningsbefrielse för lika lång tid som arbetsoförmögenhetspension beviljats. Såframt en pensionerad medlem mottager ett maskinmäster- eller motsvarande arbete, blir han ånyo betalningspliktig.

7.3. På grund av långvarig sjukdom kan på anhållan beviljas avgiftsbefrielse genom beslut av förbundsstyrelsen.

Uppnådda medlemsrättigheter bibehålls.

8 § Utträde ur föreningen.

Medlem, som önskar utträde ur föreningen må, genom att vid föreningens möte anmäla om utträde eller skriftligen meddela till styrelsen eller dess ordförande. Medlemskapet upphör vid utgången av den kalendermånad då medlemmen vill att det skall upphöra. Medlemsavgiften bör erläggas till dato för utträdet.

9 § Styrelsen.

9.1. Föreningens angelägenheter och tillgångar omhändertas av en styrelse, utsedd på valmötet i december bland föreningens medlemmar och vilken styrelsen består av föreningens ordförande som ordförande samt sex ( 6 ) ordinarie ledamöter och två ( 2 ) suppleanter.

9.2. Styrelsen väljs för två ( 2 ) kalenderår. Av de ordinarie ledamöterna avgår efter det första året hälften genom lottning.

9.3. Ordförande samt suppleanterna väljs för ett ( 1 ) år i sänder.

9.4.  Styrelsen utser bland sig viceordförande, sekreterare och kassör. De två sistnämnda kan utses även bland styrelsen utomstående föreningsmedlemmar.

9.5 . Styrelsen är beslutför om ordförande eller viceordförande och minst fyra ( 4 ) ledamöter är närvarande och alla omfattar beslut enhälligt.

10 § Styrelsens åligganden.

10.1. Styrelsen åligger att omsorgsfullt handhava föreningens tillhörigheter och med fullgod säkerhet och på förmånligt sätt förvara tillgångarna, samt på sina möten behandla kassörens för varje halvårsvis uppgjorda översikt över föreningens tillhörigheter och skötseln av tillgångarna, samt den ekonomiska situationen.

10.2. Styrelsen är ansvarig för skötseln av föreningens tillhörigheter och tillgångar. Dock är styrelseledamot, som i protokollet reserverat sig mot fattat beslut, fri från ansvar angående beslut.

10.3. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om han är förhindrad, på viceordförandens kallelse och bör sammankallas om två styrelsemedlemmar anser det nödvändigt.

10.4. Styrelsen sammankallar föreningens medlemmar till möten då så erfordras, enligt 20 § i föreningslagen (www.finlex.fi/sv/), dock minst fyra (4) gånger per år.

11 § Funktionärernas uppgifter.

11.1. Ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens och styrelsens möten, med undantag av föreningens årsmöte, övervakar att stadgarna efterföljs och besluten verkställs, samt att föreningens funktionärer utför sina åligganden.

11.2. Viceordföranden handhar ordförandens åligganden vid förfall av denna.

11.3. Sekreteraren åligger att föra noggrant och neutralt protokoll över föreningens och styrelsens möten, handhava föreningens korrespondens, expediera möteskallelser i enlighet med styrelsens bestämmelser och uppgöra årsberättelse för det gångna kalenderåret.

11.4. Kassören för bok över föreningens inkomster och utgifter, uppbär och kvitterar alla inkomster, övervakar att medlemmarna i tid erlägger sina medlemsavgifter, samt förelägger räkenskaperna för granskning av styrelsen halvårsvis, samt avslutar räkenskaperna per kalenderår och överlämnar dem till styrelsen.

12 § Revision.

12.1. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Revisionerna är skyldiga att granska föreningens räkenskaper och tillgångar minst en gång i året och uppgöra en skriftlig revisionsberättelse över skötseln av föreningens tillhörigheter och tillgångar, samt göra förslag om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapspliktiga för deras verksamhetsperiod.

12.2. Det gångna årets räkenskaper bör vara redo för revisorerna den 31 januari. Revisorerna bör överlämna dem granskade och försedda med utlåtande till föreningens styrelse, senast två veckor före årsmötet

12.3. Revisorerna äga rätt att när som helst under räkenskapsåret granska föreningens bokföring och skötseln av egendomen. Om skäl till anmärkning föreligger, bör revisorerna skriftligen anmäla därom till föreningens styrelse.

13 § Teckning av föreningens namn.

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden och sekreteraren.

14 § Årsmötet.

I februari sammanträder föreningen till årsmöte, varvid följande frågor behandlas:

14.1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, samt två ( 2 ) protokolljusterare.

14.2. Uppläses verksamhets- och räkenskapsberättelsen för det gångna året.

14.3. Uppläses revisionsberättelsen.

14.4. Beslut om fastställande av bokslut och om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för det gångna verksamhetsåret.

14.5. Bestämma inskrivningsavgiftens storlek.

14.6. Bestämma tilläggsavgiftens storlek.

14.7. Behandla övriga eventuella förekomma frågor.

Kallelse till ordinarie-, samt övriga föreningsmöten meddelas medlemmarna minst åtta (8) dagar före mötet genom kungörelse på allmän plats eller genom tidningsannons. Föreningens ordinarie möte kan dock besluta ifall möteskallelse dessutom bör tillställas medlemmarna på annat sätt. I möteskallelsen bör iakttagas bestämmelserna i föreningslagens 24 § (www.finlex.fi/sv/).

15 § Valmöte.

I december försiggår valmöte, varvid följande frågor behandlas:

15.1. Det av styrelsen uppgjorda budgetförslaget för följande år.

15.2. Fästställes funktionärernas arvoden.

15.3. Väljes ordförande för föreningen bland medlemmarna.

15.4. Väljes styrelsemedlemmar på av 9 § förutsatt sätt.

15.5. Väljes styrelsesuppleanter på 9 § förutsatt sätt.

15.6. Väljes två ( 2 ) revisorer och för dessa två ( 2 ) suppleanter för följande kalenderår.

15.7. Väljes övriga behövliga funktionärer och bestyrelser.

15.8. Året innan förbundsmötesåret väljes föreningens förbundsstyrelsekandidater i enlighet med förbundets stadgar.

15.9. Behandlas övriga förekommande ärenden.

De räkenskapsskyldiga får icke deltaga i val av revisorer, ej heller uppställa revisorkandidater. Valen försiggår med slutna röstsedlar om två (2)medlemmar så fordrar.

16 § Månadsmöten.

Föreningen sammanträder under året minst fyra (4) gånger. Extra möten hålles vid behov.
Medlem som är förhindrad att närvara vid mötet, kan lämna fullmakt åt någon annan föreningsmedlem. En dylik representant äger dock icke rätt att rösta på flera än fullmaktsgivarens vägnar.

Förslag i och för behandling på mötet kan varje medlem framställa till styrelsen eller föreningens möte. Styrelsen bör förbereda dem och jämte sitt utlåtande föredraga dem på följande möte. Om förslaget är av brådskande natur, kan det på mötets beslut genast upptagas till behandling och beslut, ifall frågan inte är av sådant slag att den bör omnämnas i möteskallelsen. Dock bör förslaget framställas skriftligt om mötet så fordrar.

Besluten vid föreningens möten fattas med enkel majoritet, förutom i de fall där stadgarna bestämmer annorlunda. Vid lika rösttal vinner den åsikt som omfattas av ordföranden. Ifall att ordföranden inte vill avgöra frågan, företaget röstning med slutna sedlar. Vid lika rösttal avgör åt sidan satt röstsedel.

17 § Sektioner.

Föreningen är berättigad att bilda inom sig osjälvständiga sektioner för yrkesutbildning m.m. Sektionerna övervakas av styrelsen, som även godkänner dessa stadgar i sådan form, att de inte strider mot föreningens stadgar.

18 § Ändring av stadgarna.

Frågan om ändring av stadgarna kan upptagas till behandling endast på årsmötet och bör därom speciellt påpekas i möteskallelsen. För avgörande av frågan fordras minst ¾ majoritet av de angivna rösterna. Ändringarna bör underställas förbundsstyrelsens godkännande innan de anmäls till föreningsregistret.

19 § Föreningens upplösning.

Förslaget om föreningens upplösning behandlas på två (2)föreningsmöten, vilkas mellantid bör vara minst tre ( 3 ) månader. Om föreningens upplösning bör meddelas i möteskallelsen. Innan frågan avgörs, bör utlåtande anskaffas av förbundets styrelse. Beslut om upplösning verkställs endast i det fall att minst ¾ av de vid mötet avgivna rösterna godkänner detsamma.
Upphör föreningen, tillfaller dess egendom och medel förbundet eller något annat för maskinmästarkåren nyttigt ändamål.

20 §

I övrigt gäller föreningslagens bestämmelser i de fall om vilka i dessa stadgar inte bestäms.

21 §

Dessa stadgar träda i kraft så snart de blivit införda i föreningsregistret.

Reg.nr. 82.543

THL 8.9.2003 / JES 20.2.2017

 

Home