Föreningen

Föreningens kontonummer :  FI34 4055 8220 0206 96

Föreningens FO-nummer : 3027240-2

Lite statistik över medlemmarnas intresse i föreningen fram till 2023.

Ordförande :

  • Hans Karlssonn      12 år (1954-1965)
  • Kurt Karlsson          23 år (1978-2000)
  • Thorolf Lindell         11 år (2001-2011)
  • Tage Johansson      11 år(2012-2023)

Sekreterare :

  • Birger Hannula           6 år (1965-1970)
  • Bo-Eric Hanse´n      21 år (1971-1991)
  • Thorolf Lindell            9 år (1992-2000)
  • Berndt Karlsson      23 år (2001-2023)

Kassör :

  • Hans Karlsson           14 år (1952-1965)
  • Kurt Karlsson            23 år (1978-2000)
  • Thorolf Lindell           11 år (2001-2011)
  • Jan-Erik Söderholm 9 år (2014-2023)

Intressanta klipp ur föreningens historia.

———————————————————————————————–

12.2.1925

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Till mötet hade infunnit sig 8 intresserade för bildande av en under Finska Maskinmästare Förbundet underlydande avdelning i Pargas.

De närvarande var :

   

Bäcklund Wilhelm Ägidius, (1.9.1883 – 19.1.1967), ordförande

<Foto saknas>

Lundström Karl Wilhelm (27.7.1871 – 3.8.1937), sekreterare

Lindberg Lennart Karl (21.3.1891 – 9.1.1962), kassör

Lindberg Oliver Konrad (25.9.1887 – 20.3.1969), styrelsemedlem

<Foto saknas>

Sederström Oskar Väinö (24.5.1870 – 11.11.1960), sekreterar suppleant

<Foto saknas>

Isaksson John Arthur (22.4.1881 – 12.8.1960),styrelsemedlem

Lindroos Carl Emil (6.3.1890 – 11.5.1963), styrelsemedlem

<Foto saknas>

Andersson John Wilhelm (13.9.1887 – 10.7.1928), styrelsemedlem

Mötet öppnades av Bäcklund som utsågs att dra förhandlingarna och även föra protokollet.

1 §

Ett förslag till stadgar genomgick och godkändes.

2 §

Till ordförande för den nya avdelningen valdes Wilhelm Bäcklund.

3 §

Till avdelningens första styrelse valdes Karl Wilhelm Lundström, John Arthur Isaksson, Oskar Väinö Sederström, Karl Emil Lindroos, John Wilhelm Andersson, Karl Lennart Lindberg.

4 §

Att ombesörja de antagna stadgarnas stadfästelse utsågs Karl Wilhelm Lundström.

5 §

Beslöts att avdelningen under namn av Pargas Avdelning skulle ansluta sig till Finska Maskinmästare Förbundet.

Pargas den 12 februari 1925

———————————————————————————————–

28.12.1925

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Till kassör valdes Lennart Lindberg, till sekreterare valdes Karl Lundström, samt hans suppleant Oskar Sederström.

Till protokolljusterare valdes Konrad Lindberg och John Isaksson.

———————————————————————————————–

5.4.1926

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Nya medlemmar Karl Waldemar Wilen, 10.6.1875, Karl Emil Gustafsson, 10.10.1878. Karl Amandus Karlsson 4.11.1884, Karl Onnar Dahlström 19.7.1900.

Föredrogs Förbundstyrelsens cirkulär angående medlemmarnas inbetalning till förbundet.

Beslöts att avgifterna skall utgå med följande belopp förutom det belopp stadgarna föreskriver.

W Bäcklund (180), K Lundström (140), O Sederström (120), K L Lindberg (120), K O Lindberg (120), K Karlsson (120), K Dalström (100), J Andersson (120), K Lindroos (120), J Isaksson (120), K Wilen (100), K Gustafsson (60)

———————————————————————————————–

2.2.1927

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Mötet sammankallades medelst annons i ortstidningen Pargas Kungörelser.

———————————————————————————————–

27.2.1927

Protokoll fört vid årsmöte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Beslöt utesluta Karl Dalström från avdelningen på grund av att han vägrat betala sina avgifter till förbundet och avdelningen.

———————————————————————————————–

26.3.1927

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Närvarande K Gustafsson, L Lindberg, K Lundström, W BäcklundBeslöts att avdelningens möten så vitt möjligt skola försiggå hos medlemmarna i deras hem.

———————————————————————————————–

Årsberättelsen för Finska Maskinmästarförbundets Pargas avdelning för år 1927.

Avdelningen har under årets lopp haft endast 4 möten av orsak att medlemmarna äro anställda å fartyg och äro de förhindrade även därav att de äro bosatta på avlägsna orter från möteslokalen.

Avdelningens medlemsantal var vid den 27 februari 1927 10 personer varav en genom döden avgått, nämligen John Wilhelm Andersson, som genom drunkning omkom 10 juli.

Avdelningens styrelse och övriga funktionärer har varit samma personer som föregående år.

Vid mötet den 15 januari beslöts att meddela 10 insamlingslistor förstärka avdelningens kassa. Beslöts anordna en paketafton med kaffeservering, vilket även föranstaltades den 28 januari med en kassabehållning av Fmk 266:-.

Till medlemmar i avdelningen har anmält sig :

Felix Arkadius Grönfelt född den 5.3.1893 i Pargas och innehar undermaskinmästarbrev.

Kurt Martin Kronhed född 3.8.1897 i Pargas.

Artur Alexander Hyypiä född den 15.6.1886.

Anton Salomaa född i Pielisjärvi den 10.10.1893.

Frans Lahti född i Taivassalo 2.12.1901 (examen i Åbo 1926)

Johan Salomaa 7.6.1902.

Behållningen från gästrivningen Fmk 36:50. Sålda läskedrycker Fmk 131:-, tobak Fmk 69:-

Genom insamlingslistorna influtit medel till den 11 februari Fmk 602,50.

———————————————————————————————–

15.1.1928

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Närvarande W Bäcklund, K Lundström, J Isaksson, O Sederström, K Lindroos, E Gustafsson. Dessutom hade infunnit sig Artur Hyypiä (15.6.1886), Johan Salomaa (6.7.1892), Martin Kronhed (3.8.1827), Felix Grönfeldt (5.3.1893) vilka anmälde sig villiga att inträda som medlemmar i avdelningen.

Beslöts att anordna en familje afton med servering av kaffe. Medlemmarna fingo till uppdrag att inbjuda bekanta till festen mot avgift av 10 mark per person. Medlemmarna skulle även så vitt möjligt anskaffa förnödenheter till serveringen i form av gåvor från handlande m.fl.

(Förnödenheter skaffades från Pargas Lantmannahandel till en summa av Fmk 773,70)

———————————————————————————————–

11.2.1928

Protokoll fört vid möte i Pargas på Eklunds cafe, Pargas malm.

Årsavgift till avdelningen bibehålles till 10 mark.

Genom avdelningens insamlingslistor har influtit i kontanter 266 mark.

Till medlemmar antogs Artur Alexander Hyypiä 15.6.1886, Johan Salomaa 6.7.1892, Frans Ferdinand Lahti 2.12.1901, Anton Salomaa 10.10.1893, Martin Kronhed 3.8.1827, Felix Arkadius Grönfelt 5.3.1893, Kosti Osvald Lindström 14.5.1884.

———————————————————————————————–

Home